Skip to main content

garantie

Uw motorfiets is het product van Triumph's bewezen techniek, uitvoerige tests en ons aanhoudende streven naar superieure betrouwbaarheid, veiligheid en prestaties. Profiteer van de optimale bescherming die de garantie biedt door uw motorfiets volgens de aanbevelingen van het onderhoudsschema in de gebruikershandleiding te onderhouden.

A rider on the Triumph Scrambler 1200 riding along a scenic route

 

 

THINGS TO REMEMBER

 

Het betreffende onderhoudsboekje moet door uw erkende Triumph-dealer worden afgestempeld. Wanneer er onderhoud, reparatiewerk of garantiewerk wordt uitgevoerd, moet het onderhoudshandboek van uw motorfiets aan uw Triumph-dealer worden overhandigd.

Binnen de garantieperiode garandeert Triumph Motorcycles Ltd dat de nieuwe Triumph motorfiets geen gebreken vertoont wat betreft de voor de productie gebruikte materialen en/of de tijdens de productie uitgevoerde arbeid. Indien tijdens deze periode een onderdeel gebreken vertoont, zal dit naar het goeddunken van Triumph Motorcycles Ltd worden gerepareerd of vervangen door een erkende Triumph-dealer.

 

Een onderdeel dat onder garantie wordt vervangen, zal gedurende de rest van de garantieperiode gedekt zijn. Onderdelen die onder garantie worden vervangen, moeten door de dealer/distributeur worden geretourneerd naar Triumph Motorcycles Ltd waarna ze het eigendom van Triumph Motorcycles Ltd worden. Triumph kan naar eigen goeddunken gebrekkige onderdelen repareren of vervangen die niet binnen de garantie vallen, maar uit dergelijke werken vloeit geen enkele aansprakelijkheid voort. Triumph draagt de kosten van arbeid die onder garantie wordt verricht. De garantie kan op nieuwe eigenaars worden overgedragen voor de resterende garantieperiode.

 

 

 

U kunt zich verzekeren van een maximale bescherming onder de garantieregelingen, door ervoor te zorgen dat uw motorfiets wordt onderhouden conform de aanbevelingen in het onderhoudsschema in de gebruikershandleiding. De betreffende onderhoudskaart moet worden afgestempeld door uw erkende Triumph-dealer.

Daarom moet het onderhoudsboek bij elk onderhoud-, reparatie- of garantiewerk worden overhandigd aan uw Triumph-dealer.

Binnen deze garantieperiode garandeert Triumph Motorcycles Limited dat de nieuwe Triumph-motorfiets vrij is van fouten in de, voor de productie gebruikte, materialen en/of in het vakmanschap ten tijde van de productie.

Enig onderdeel dat tijdens deze periode defect raakt wordt naar het oordeel van Triumph Motorcycles Ltd gerepareerd of vervangen door een erkende Triumph-dealer.

Enig onderdeel dat onder garantie wordt vervangen wordt gedekt gedurende de resterende tijd van de garantietermijn.

Enig onderdeel dat onder garantie wordt vervangen, moet door de dealer/distributeur worden geretourneerd aan Triumph Motorcycles Ltd en wordt eigendom van Triumph Motorcycles Ltd.

Triumph kan, naar eigen oordeel, reparaties of vervangingen uitvoeren van defecte onderdelen die buiten de garantie vallen, aan dergelijke werkzaamheden kan echter geen aansprakelijkheid worden ontleend.

Triumph neemt de arbeidskosten op zich voor werkzaamheden die onder garantie zijn uitgevoerd. De garantie kan voor de duur van de resterende garantietermijn worden overgedragen aan de volgende eigenaars.

 

 

1. De machine mag niet zijn gebruikt voor wedstrijden, niet op ondoelmatige* wijze zijn gebruikt, niet ondeskundig zijn verzorgd of onjuist zijn geserviced of onderhouden.

2. De machine mag niet op enige wijze zijn gemodificeerd, gerepareerd en er mogen geen vervangingen op zijn aangebracht anders dan met toestemming van Triumph Motorcycles Ltd.

3. De machine moet zijn onderhouden door een erkende Triumph-dealer, conform de intervallen die staan vermeld in de Triumph-gebruikershandleiding en het onderhoudsboek moet overeenkomstig worden bijgehouden.

4. Defecten die zijn veroorzaakt door onjuiste afstellingen, reparaties en aanpassingen die zijn uitgevoerd door een niet-erkende Triumph-dealer worden niet gedekt door deze garantie.

5. Defecten die zijn veroorzaakt door het gebruik van onderdelen en accessoires die niet zijn toegelaten door Triumph Motorcycles Ltd. worden niet gedekt door deze garantie.

6. Deze garantie dekt niet de kosten voor het verwijderen en vervangen van onderdelen en accessoires, tenzij deze als originele onderdelen zijn geleverd, of zijn aanbevolen door Triumph Motorcycles Ltd.

7. Deze garantie dekt niet de kosten voor het transport van de machine van of naar de erkende Triumph-dealer, of de onkosten die worden gemaakt gedurende de periode dat de machine onder garantie wordt gerepareerd en niet rijklaar is.

8. Regulier onderhoud en normale onderhoudsdelen, zoals bougies, olie en luchtfilters worden niet gedekt door deze garantie. Evenzeer uitgesloten zijn onderdelen waarvan op grond van hun normale functie mag worden verwacht dat ze slijten, zoals banden, lampen, kettingen, remblokken en koppelingsplaten, tenzij zich hierin een fabricagefout voordoet.

9. Voorvorken worden niet gedekt door deze garantie, aangezien deze onderhevig zijn aan slijtage (met name steenslagschade aan de binnenste vorkbuizen).

10. De uitlaatdempers van de motorfiets worden gegarandeerd gedurende een periode van 12 maanden, vanaf het ingaan van de algemene garantie op de motorfiets. Gedurende deze periode van 12 maanden, worden inwendige corrosie of vervorming van de inwendige uitlaatschotten uitgesloten van deze garantie. Na deze periode van 12 maande, worden de geluiddempers van de motorfiets uitgesloten van deze garantievoorwaarden. Tenzij anders aangegeven, voldoen als accessoire geleverde Triumph-geluiddempers niet aan de geluidseisen en uitstootnormen in landen waar dergelijke regelgeving van kracht is. Het rijden met dergelijke dempers kan in strijd zijn met de wet. Deze producten zijn uitsluitend ontwikkeld voor gebruik in wedstrijden op gesloten circuits. Voor als accessoire geleverde Triumph-geluiddempers is het noodzakelijk een speciale afstelling te downloaden. Deze zijn verkrijgbaar bij uw erkende Triumph-dealer. De specificaties kunnen per markt verschillen. Sommige accessoires kunnen door lokale wetgeving zijn verboden. Als eigenaar/rijder van een motorfiets, is het uw verantwoordelijkheid de lokale wetten te kennen en hieraan te voldoen. Bij twijfel dient u contact op te nemen met uw lokale autoriteiten. Alle vermelde gegevens waren correct ten tijde van het ter perse gaan van dit document. Triumph Motorcycles Ltd behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg uw dealer voor de beschikbaarheid van specifieke modellen en kleuren.

11. Overige onderdelen die zijn uitgesloten van deze garantie zijn: zittingen, bagagehouders, lakwerk, chroom, gepolijste aluminium onderdelen of afwerkingsdelen die verouderd zijn door normale slijtage, blootstelling aan weer en wind of gebrek aan juist onderhoud.

12. De accu van de motorfiets wordt gegarandeerd tot 12 maanden na de originele aankoopdatum van de motorfiets. Na deze periode van 12 maanden, wordt de accu uitgesloten van deze garantie. De met de motorfiets geleverde accu moet voldoende geladen zijn om het gebruik van de startmotor te compenseren en/of het gebruik van overige elektrische apparatuur mogelijk te maken terwijl de motor niet loopt.

13. Deze garantie dekt geen machines die voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

14. Deze garantie dekt geen defecten die niet binnen tien dagen na ontdekking van het defect aan een erkende dealer zijn gemeld.

15. Deze garantie dekt geen machines die niet op juiste wijze zijn gesmeerd, of waarin onjuiste brandstoffen of smeermiddelen zijn gebruikt.

16. Wanneer een garantieclaim noodzakelijk is, accepteren Triumph Motorcycles Ltd. en zijn erkende dealers geen aansprakelijkheid voor het verlies van gebruik, ongemakken, verlies van tijd, zakelijke verliezen of overige incidentele verliezen of gevolgschade.

Deze garantie zal worden geïnterpreteerd aan de hand van het Britse recht en eventuele onduidelijkheden in deze garantiebepalingen zullen worden onderworpen aan de jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Geen verklaringen, voorwaarden, voorstellingen, beschrijvingen of garantiebepalingen die anderszins zijn opgenomen in enige catalogus, reclame-uiting of overige publicatie kunnen worden uitgelegd als een uitbreiding van, variatie op of opheffing van enige bepaling in dit document. Triumph Motorcycles Ltd behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of verbeteringen aan te brengen aan enig model of machine, zonder dat dit de verplichting oproept hetzelfde te doen op al verkochte machines. Deze garantiebepalingen hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

 

 

Uw rijplezier wordt verhoogd door de wetenschap dat uw machine wordt onderhouden conform de hoge standaards die worden vereist door Triumph Motorcycles Ltd. Het is mogelijk dat uw motorfiets frequenter onderhoud behoeft wanneer deze in zwaardere klimaten of onder zwaardere omstandigheden wordt gebruikt, of wanneer deze wordt gebruikt voor korte ritjes met veel starts en stops. Overige informatie is verkrijgbaar via uw erkende Triumph-dealer.

Het eerste onderhoud dient te worden uitgevoerd na 800 kilometer/1 maand, afhankelijk van wat het eerst voorvalt.

*Onder ondoelmatig gebruik wordt verstaan gebruik dat niet overeenstemt met de aanbevelingen in het hoofdstuk 'hoe uw motorfiets te berijden' uit de gebruikershandleiding en enig gebruik dat ingaat tegen de waarschuwingen in diezelfde handleiding. In aanvulling hierop wordt onder ondoelmatig gebruik onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan enig gebruik van de motorfiets anders dan wat wordt gezien als normaal weggebruik.